Product Development Vs Operation

Sản phẩm công nghệ hỗ trợ vận hành hay vận hành đi bán sản phẩm công nghệ. Có rất nhiều công ty quan niệm rằng chúng ta phải làm ra một sản phẩm công nghệ thật tốt sau đó dốc toàn sức lực đi bán sản phẩm công nghệ làm ra. Điều này đúng với... Continue Reading →

Start a Blog at WordPress.com.

Up ↑